Vetenskaplig utredningsmetodik nu!

Utredningsmetodik inom svensk socialtjänst med flera sammanhang

Bo Edvardsson

2016

Forskning och andra alster

Texts by Bo Edvardsson, Örebro university, Sweden.

Some of the reports and papers in psychology and social work by the now retired Bo Edvardsson (born 1944) are here assorted according to contents/some headings.

A few texts are in English and most are in Swedish. Full texts in pdf can be found in the Swedish databases Digitala vetenskapliga arkivet (Diva) or/and Kungliga bibliotekets tjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten (SwePub).

 

Use for instance the words ”bo edvardsson orebro” + a keyword or several key words.

Skrifter på DiVA (och på SwePub) av Bo Edvardsson, Örebro universitet

Här aktuell Bo Edvardsson är född 1944 och är docent i psykologi, leg psykolog samt docent i socialt arbete, fram till pensioneringen 2014 verksam vid Örebro universitet.

 

Observera att det på nätet förekommer flera andra personer med namnet Bo Edvardsson, bl. a. en ekonom med samma namn vid Karlstads universitet.

 

Ett urval av de texter som Bo Edvardsson lagt in på databasen Digitala vetenskapliga arkivet (Diva) anges här under olika temarubriker. Det finns inlagt fler texter på DiVA än de som här nämns.

 

Nästan alla här nämnda skrifter finns inlagda i fulltext pdf på DiVA och därmed även på databasen Kungliga bibliotekets tjänst för vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten (SwePub).

Sökning efter skrifter

Sökning efter skrifter av Bo Edvardsson, Örebro universitet, kan ske genom att i sökrutan för hela vetenskapliga arkivet DiVA skriva in förslagsvis ”bo edvardsson örebro”, eventuellt plus önskat publiceringsår, t ex ”2014” eller annat år. Sökning kan även ske genom att lägga till ”sökord” utan eller med publiceringsår eller genom att använda något lämpligt sökord i textens angivna titel. Exempel: ”bo edvardsson örebro minne*” Någon gång kan hela eller del av titeln behöva anges vid sökning. Ofta kan ett trunkerat sökord (avbrutet med asterisk) ge bredare sökresultat.

Läroböcker

Vad gäller utredningsarbete inom främst socialt arbete hänvisas generellt till två läroböcker, som kan anskaffas genom bokhandel, nätbokhandel eller bibliotekslån.

 

§  Edvardsson, Bo (2003) Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. 2:a rev. uppl. Liber. (senast omtryckt 2013)

 

§  Edvardsson, Bo & Vahlne Westerhäll, Lotta (2014) På saklig grund – utredningsarbete  inom socialtjänsten. Gleerups.

 

I den här följande förteckningen med temakategorier är Bo Edvardsson författare till förtecknad skrift om ingen annan anges, vilket kan ske vid forskningssamarbete och handledda rapporter.

Temarubriker för den forskning och de alster som här presenteras

§  Anmälningar

§  Arbetsmiljö

§  Barnavårdsutredningar

§  Bemötande

§  ”Debriefing”

§  Diagnoser

§  Dokumentation

§  Dröm-verklighet-förväxlingar

§  Etik

§  Falska bekännelser

§  Förföljande strategier

§  Geriatrisk vårdpsykologi

§  Hypotesarbete

§  Kommunalpolitik

§  Kritisk förhörsanalys

§  Kritisk förhörsanalys: gruppfall

§  Källkritik

§  Könsdiskriminering

§  Miljöproblemens psykologi

§  Minne

§  Missbruk av psykologi

§  Nallekort

§  Organisation

§  Osäkerhetshantering

§  Partiskhet

§  Personbedömning

§  Psykologisk mätning

§  Resurstänkande

§  Saklighetsteori

§  Sexuella beteenden hos barn

§  Tankefel

§  Utredande samtal med barn

§  Utredningsmetoder

§  Utredningsskador

§  Utredningsövergrepp

§  Vetenskapsteori, utredningsteori

§  Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

Anmälningar

1993

§  Siv-fallet: en kritisk granskning av anmälan, förundersökning, barnavårdsutredning och BUP-bedömningar vid misstanke om sexuella övergrepp i hemmet. Rapport.

 

2004

§  Jakobsson, E. Källkritisk granskning av skolpersonals anmälningar till socialtjänsten. Rapport.

 

2011

§  BUP:s missbruk av anmälningsparagrafen i socialtjänstlagen

 

§  En serie av falska anonyma anmälningar, utredningsövergrepp och missbruk av psykologi i ett barnavårdsfall: Grovt missbruk av psykologi av psykolog.

Arbetsmiljö

1984

§  Vems dåliga samvete? Socialarbetarnas arbetssituation i Örebro. Rapport.

 

2014

§  Utredningsövergrepp vid personalutredning: Sex fallgranskningar påvisar kränkande utredningsmetodik.

 

Fallgranskningarnas rubriker anges på denna metadatasida och de kan sökas i fulltext på DiVA.

Barnavårdsutredningar

§  Läs i första hand de båda läroböckerna (Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor, 2003 och På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten, 2014).

§  Ett flertal sakkunniggranskningar av barnavårdsutredningar i LVU-fall finns inlagda i fulltext på DiVA. Använd t ex sökord som ”barnavårdsutredning”, ”LVU”, ”BBIC”.

 

1984

§  Andersson, Anne-Marie et al. LVU-utredningar: Kritisk granskning och utveckling. Rapport.

 

1993

§  Siv-fallet: en kritisk granskning av anmälan, förundersökning, barnavårdsutredning och BUP-bedömningar vid misstanke om sexuella övergrepp i hemmet. Rapport.

 

§  Gunnarsson, Lotta et al. LVU-utredningar: En kritisk granskning. Rapport.

 

1994

§  Gustafsson, Sara et al. Barns aggressivitet på daghem. Rapport.

 

§  Larsson, Åsa. En observationsstudie av barns gråtbeteende på daghem. Rapport.

 

1995

§  Ivemyr, C. et al. Repetivitet i LVU-utredningar. Rapport.

 

§  Nordmark, Karin et al. Grupptänkande: Ett hot mot beslutsfattandet på ett socialkontor. Rapport.

 

§  Siljedahl, Tina. Barn och aggression på daghem. Rapport.

 

1999

§  Kritisk granskning av utredningsmetodiken rörande ett barn inom socialtjänst, familjehem och utredningshem: Användning av ”skräp in – skräp ut”-principen och med ett sextiotal tankefel vid konstruktionen av ett falsarium inom socialtjänstens utredningsarbete. Rapport.

 

2000

§  Myrén, Linda et al. Utredningsprocesser: tankar och upplevelser under barnavårdsutredningar. Rapport.

 

2007

§  Förfalskande utredningsmetodik i barnavårdsutredning med misstanke om sexuella övergrepp: Grovt missbruk av psykologi av psykologer. Rapport.

 

2008

§  Socialtjänstens utredningsmetodik och tankefel i ett barnavårdsfall där omhändertagande undveks. :En kritisk och explorativ kognitionspsykologisk granskning och diskussion utifrån dokumentmaterialet. Rapport.

 

§  Lovén, Celina & Hedlund, Malin. Kritisk granskning av BBIC:s teori och av barnavårdsutredningar med respektive utan BBIC - : Same same but different? Psykologexamensuppsats i bokformat.

 

2009

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i en barnavårdsutredning med missbruk och misshandel. :Konsten att undvika hypotesprövning och att i stället prata strunt. Rapport.

 

§  Påverkansfallet I-IV. (även betecknat ”Götenefallet”) Omfattar fyra rapporter. Sök med ”Påverkansfallet 2009” så kommer alla fyra upp.

 

2010

§  En partisk barnavårdsutredning med svår kognitiv utredarpatologi. :BBIC-anknytning. Grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

2011

§  Kritisk granskning av en barnavårdsutredning enligt BBIC. Rapport.

 

§  En social utredning som kollapsade när den mötte offentlig kritisk granskning. Rapport.

 

§  Barnavårdsutredningar med polisförhör och omfattande pseudopsykologiska insatser från utredningshem och psykologer. Grovt missbruk av psykologi av psykologer. Rapport.

 

§  Kritisk granskning av utredningsmetodiken i BBIC-utredning samt i vårdnads-, boende- och umgängesutredning i ett fall med kvinnovåld. Rapport.

 

§  En osaklig och förfalskad BBIC-utredning enligt 11 kap. 1§ SoL. Rapport.

 

2012

§  En förfalskad, paranoid barnavårdsutredning i Socialstads kommun. Rapport.

 

§  Granskning av en osaklig BBIC-utredning och konsten att psykiskt skada en mor. Rapport.

Bemötande

Se även skrifter under rubrikerna ”Förföljande strategier” och” ”Utredningsövergrepp”.

 

1986

§  Klienters och socialsekreterares uppfattningar om mötesprocessen vid nybesök. Rapport.

 

1997

§  Jansson, Teresa. Olämpligt bemötande av klienter inom socialtjänsten. Rapport.

 

2012

§  Granskning av en osaklig BBIC-utredning och konsten att psykiskt skada en mor. Rapport.

”Debriefing”

2009

§  Är samtal med professionella hjälpare efter traumatiska händelser till hjälp eller stjälp?: Kritisk diskussion av ”debriefing”. PM.

Diagnoser

2009

§  Utredningsmetodik, källkritik och tankefel i ett fall av missbruk av psykologiska test och diagnostermer: Grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i ett fall med ett litet barn i triangeln sjukvård - socialtjänst – privata utredare: Grovt missbruk av psykologi av psykologer. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i ett psykologutlåtande i ett umgängesmål. Grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

2010

§  Kritisk granskning av en barnpsykologisk bedömning med projektiva test: Missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

Dokumentation

1983

§  Om personakter inom socialtjänsten. Teori, exempel, idéer. Rapport.

 

§  Översiktssystem för pågående utrednings- och behandlingsärenden inom socialtjänsten: Beskrivning och analysexempel. Rapport.

 

1985

§  Försök med erfarenhetsdokumentation. Rapport.

 

§  Erfarenheter av ett klientorienterat dokumentationssystem. Rapport.

 

1998

§  Dokumentation och kunskapsbyggande i socialt arbete. Rapport.

 

1990

§  Är erfarenhetsanteckningar möjliga och meningsfulla inom socialt arbete? Rapport.

Dröm-verklighet-förväxlingar

1999

§  En empirisk studie av svårigheter att skilja på yttre och inre händelser. PM

 

§  En replikation av en empirisk studie av svårigheter att skilja på yttre och inre händelser. PM

 

2008

§  Dröm-verklighet-förväxlingar – en grund till vissa minnesfel och sociala fenomen? Rapport.

 

2010

§  Var det någon i rummet på natten eller var det en dröm? Kritisk granskning av en förundersökning och med stöd av enkäter om förändrade medvetandetillstånd. Rapport.

 

§  Alternativa tolkningsmöjligheter av ett material rörande påstådda sexuella övergrepp. Rapport.

 

2011

§  Minnesrekonstruktion av sexuella övergrepp av förövare respektive offer: Ett rättsfall med två flickor och en vuxen man. Rapport.

Etik

1990

§  Etik och kompetens i socialt arbete: För vad och vem?
- Konferensbidrag. Kapitel i konferensrapport.

 

2003/2014

§  Se sakregister i de båda läroböckerna ”Kritisk utredningsmetodik…” och ”På saklig grund…”.

 

2010

§  Enkät stjäl tid från skolarbete. Nerikes Allehanda 26 april 2010., Se abstract-text i DiVA.

Falska bekännelser

2009

§  Hur polisen agerat i ett fall, där misstanke om falsk bekännelse uppkommit – utredningsmetodik, tankefel och källkritik. : Eller konsten att mentalt knäcka en sjukpensionär i ett demokratiskt rättssamhälle. Rapport.

Förföljande strategier

1989

§  Förföljande strategier vid ett omhändertagandefall i socialt och barnpsykiatriskt arbete. Rapport.

 

1991

§  Misshandlad av vem? Kapitel i bok om ett fall.

 

1994

§  Juntilla, I. et al. Fallet Daniel. Förföljande strategier vid en social utredning. Rapport.

 

§  Jäderqvist, B. et al. Förföljande strategier vid ett omhändertagandefall jml 2§ LVU. Rapport.

 

1995

§  Jansson, Therésa et al. Askersundfallet. Rapport.

 

1996

§  Rönnbäck, B. Linköpingsfallet. Rapport i bokformat.

 

§  Ärlig, Linda. Retorikfallet. Rapport.

 

1998

§  Persecutory strategies in child protection investigations. Rapport. Även en mindre konferensversion.

 

2010

§  En förföljande vårdnads- och umgängesutredning enligt principen om utredning som anklagelseakt mot ena parten. Rapport.

Geriatrisk vårdpsykologi

1976

§  Om aktivering av geriatriska patienter: Ett principiellt diskussionsunderlag och programskiss för avd 115, Ulleråkers sjukhus

 

§  Försök med geriatrisk aktivering. Artikel.

 

§  Metodkatalog för ”geriatrisk aktivering”. Rapport.

 

§  ADL (activities of daily living) och inlärningsprinciper. UtbildningsPM

 

§  Om sociala effekter för geriatriska patienter genom ändrad möblering. UtbildningsPM

 

§  Om över- och understimulering av geriatriska patienter med åtgärdsprinciper. UtbildningsPM

 

§  Om orienteringsträning: För patienter med minnessvårigheter och förvirring - Ett utbildningsPM

 

§  Om fysiska orienteringssystem för geriatriska patienter: Principiella synpunkter med utgångspunkt från teori och avd 115, Ulleråkers sjukhus. Artikel.

Hypotesarbete

1993

§  Om hypotesarbete – ett utbildningsPM

 

2008

§  Kunde den misstänkte vara offer och det antagna offret vara förövare? Ett fall gällande misstanke om sexuella övergrepp. Rapport.

 

2009

§  Vetenskapliga begrepp vid undersökning av det förflutna: historiskt faktum, urval, hypotes. PM.

 

2010

§  Hypotesprövning i en vårdnadstvist med partisk, vidhäftande och maktmissbrukande utredare som använder ett fyrtiotal tankefel. Rapport.

 

2011

§  BUP:s missbruk av anmälningsparagrafen i socialtjänstlagen, Rapport.

 

2012

§  Att ignorera alternativa hypoteser och påverkande metodik vid utredning av misstanke om sexuella övergrepp. Rapport.

 

§  Hypotesprövning på journalmaterial kring uppkomst av symptom hos ett omhändertaget barn. Även grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

§  Minnesbedömningar och utredningsmetodik vid ett fall med påstått sexuellt övergrepp på barn. Prövning av fyra hypoteser. Rapport.

 

2013

§  Hypoteser kring anklagelser i en vårdnads- och umgängesutredning, (BBIC) m. fl. dokument. Rapport.

 

2014

§  Att bortse från påverkan vid förundersökning gällande misstanke om sexuella övergrepp på ett barn. Rapport.

 

§  Minnespsykologisk hypotesprövning vid ett barnvittnesmål om bråk mellan vuxna. Rapport.

 

2003/2014

§  Se sakregister i läroböckerna ”Kritisk utredningsmetodik…” och ”På saklig grund…”

Kommunalpolitik

1975

§  Bärbyleden: en miljöfråga. Tidningsartikel.

 

1986

§  Synpunkter på reviderat förslag till narkotikapolitiskt program för Örebro län. Remissvar.

 

1987

§  Narkotikapolitiska programmet. Tidningsartikel.

 

§  Narkotikapolitiskt resurstänkande. Tidningsartikel.

 

1994

§  En studie av vissa variabler för de 10 högst betalda politikerna 1993 i 16 kommuner med 8992 till 9994 invånare: politikerkostnader och ersättningsideologier. Rapport.

 

2002

§  Kryssboxarnas tyranni – ett enkätexempel. Tidningsartikel.

Kritisk förhörsanalys

1992

§  Laboration – ”Farmorsfallet”: Ett polisförhör med ett barn

 

1994

§  Kritisk granskning av metodiken i sakkunnigyttrande av psykolog Egil Ruuth rörande tillförlitligheten hos uppgifter från ena parten i ett påstått misshandels- och våldtäktsfall. Rapport.

 

1997

§  A critical examination of investigative methods in fifteen cases of alleged child sexual abuse in Sweden. Konferensbidrag.

 

§  Att utreda påstådda sexuella övergrepp: docent Svedin lägger pussel. Rapport.

 

1998

§  Arvidsson, Barbro. Barns svar på ledande och/eller pressande frågor och påståenden samt svarseffekt av olika grader av information. Rapport.

 

§  Halllenberg, Petri. Förhörsledarens samtalsminnen inom polisförhör med barn och ungdomar. Rapport.

 

1999

§  Axelsson, Maria. Press i utredande samtal med barn. Rapport.

 

§  Gustafsson, Karin et al. Barns svar på pressande frågetyper. Rapport.

 

2000

§  Andersson, Solveig et al. Barns rolltillstånd i polisförhör. Rapport.

 

2001

§  Förhörsmetodik: strategi, teknik, felkällor – ett utbildningsPM

 

§  Påverkan: inlärning och förväntanseffekter vid utredning av misstankar om sexuella övergrepp mot barn: ett kort utbildningsPM

 

§  Content strategy in police interviews of children in alleged child sexual abuse cases. Konferensbidrag.

 

§  Errors in investigations of disputable cases of child sexual abuse. Konferensbidrag.

 

§  Factors in investigative communication with children. Konferensbidrag.

 

2008

§  Kunde den misstänkte vara offer och det antagna offret vara förövare? Ett fall gällande misstanke om sexuella övergrepp. Rapport.

 

2009

§  Kritisk jämförande analysmetodik i ett fall med strid om vårdnad, boende och umgänge samt misstankar om misshandel av mor och barn: Grovt missbruk av psykologi av psykologer. Analys av polisförhör. Avslöjande av lögn/fabulering. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i ett rättsfall med påstådd misshandel. Rapport.

 

2010

§  Att i polisförhör med en pojke driva fram uppgifter i stället för att utreda vad som kan ha. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik och tankefel i en förundersökning om ett fall med påstått sexuellt övergrepp som kollapsade i hovrätten. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik, tankefel och tolkningsmöjligheter i ett polisförhör med målsägande med annan agenda än förhörsledaren. Rapport.

 

2011

§  Bordellfallet: Kritisk granskning av utredningsmetodik i dokument i ett fall rörande misstanke om sexuella övergrepp där dold inspelning användes som metod. Rapport.

 

§  Förhörsövergrepp och psykisk misshandel mot en handikappad pojke genom användning av växlingsteknik och press. Omfattande förfalskning av av förhör. Grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

§  Kritisk förhörsanalys i ett fall med misstanke om sexuella övergrepp och hot mot ett barn från en familjehemspappa. Rapport.

 

§  Kritisk förhörsanalys kontra Lundaskolans vittnespsykologi i ett fall rörande påstådda övergrepp mot en 3-årig flicka. Rapport.

 

§  Pressade mamma och förhörsledare fram uttalanden om sexuella övergrepp av en 9-årig pojke? :Kritisk granskning av ett förhörsmaterial. Rapport.

 

§  Kritisk förhörsanalys i ett fall med barnteckningar och anatomiska dockor. Rapport.

 

§  Kritisk granskning av förhörsmaterial, psykologutlåtande (enligt den s. k. Lundaskolans vittnespsykologi) och hovrättens dom i ett mål där två barn återtagit sina uppgifter om sexuella övergrepp. Rapport.

 

2012

§  Bildfallet: kritisk analys av utredningsmetodik i en förundersökning rörande misstanke om sexuella övergrepp på ett barn. Rapport.

 

§  Att ignorera alternativa hypoteser och påverkande metodik vid utredning av misstanke om sexuella övergrepp. Rapport.

 

§  Minnesbedömningar och utredningsmetodik vid ett fall med påstått sexuellt övergrepp på barn. Prövning av fyra hypoteser. Rapport.

 

§  Prövning av utredningsmetodik och tillförlitlighet gällande minnen av sexuella övergrepp hos ett barn. Rapport.

 

§  Rykten, förväntningar, kontroll, konflikt och motagerande i ett rättsfall med påståenden om sexuella övergrepp. :Undermålig utredningsmetodik, bristande källkritik och tankefel. Rapport.

 

2013

§  ”Polisen kan skjuta på mig”: ett undermåligt polisförhör med ett förskolebarn. Rapport.

 

§  Socialtjänsten försöker utreda misstanke om övergrepp: konsten att genom påverkan av ett barn förvandla två fläckar till omfattande sexuella övergrepp på ett riktigt och ett påhittat barn. Rapport.

 

2014

§  Att bortse från påverkan vid förundersökning gällande misstanke om sexuella övergrepp på ett barn. Rapport.

 

§  Sakkunnigyttrande över förundersökningsmaterial gällande misstanke om sexuellt ofredande: felkällor och hypoteser. Rapport.

Kritisk förhörsanalys: gruppfall

2011

§  Terapeutpåverkan, arbetskonflikt, minnesfenomen och gruppsykologiska processer som uppkomstbetingelser för multipla påståenden om sexuella ofredanden – ett gruppfall. Rapport.

 

§  Minnesfenomen och tankefel i en förundersökning av påståenden om sexuella övergrepp rörande fyra barn på daghem – ett gruppfall. Grovt missbruk av av psykolog (likartat den s.k. Lundaskolans arbetssätt). Rapport.

 

§  Kritisk granskning av utredningsmetodiken i ett förundersökningsmaterial rörande misstanke om sexuella ofredanden på en skola – ett gruppfall. Rapport.

 

2012

§  Videoförhör med tre barn angående misstanke om barnmisshandel i brottmål och i barnavårdsutredning. Rapport.

Källkritik

1993

§  Laboration: Utsagegenerationer

 

§  Laboration: källkritik och logik: En händelse på daghemmet Friden

 

1998

§  The need for critical thinking in evaluation of information: Criteria, principles and responsibility. Konferensbidrag.

 

2002

§  Kryssboxarnas tyranni – ett enkätexempel. Artikel.

 

§  Ger formulärforskning någon kunskap? Om vad? : Ett diskussionsunderlag

 

§  Om metoder för personbedömning i vardagslivet. Rapport.

 

2003

§  Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. Lärobok. Se avsnitt om källkritik och sakregister.

 

§  Kort handledning i källkritik vid texter med anspråk på saklighet – ett

 

2004

§  Jacobsson, Ewa. Källkritisk granskning av skolpersonals anmälningar till socialtjänsten. Rapport.

 

§  Förändrade medvetandetillstånd (FMT, Altered states of consciousness): Ett utbildningsPM

 

2008

§  Wilson, Jonas et al. Källkritiskt tänkande angående nyhetsinslag. Rapport.

 

2009

§  Källkritik vid utredningsarbete. Konferensbidrag.

 

§  Källkritiska synpunkter kring ett exempel med påstådda orsaker – ett utbildningsPM

 

§  Källkritik: Exemplet kvällstidningskognition eller girighetens kognition. PM

 

§  Utbildningsexempel med kognitionspsykologiskt inriktad källkritik. PM

 

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i ett rättsfall med påstådd misshandel. Rapport.

 

2010

§  Laitila, Katarina. Konsumenters kunskap och uppfattning om nyckelhålsmärkta produkter. Rapport.

 

§  Granskning av utredningsmetodik i en vårdnads-, boende- och umgängestvist med påstådd våldsproblematik. :Analys av material skrivna av parterna. Kritik kring barnsamtal med användning av nallekort. Rapport.

 

2014

§  Att bortse från påverkan vid förundersökning gällande misstanke om sexuella övergrepp på ett barn. Rapport.

 

§  Edvardsson, Bo & Vahlne Westerhäll, Lotta. På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten. Lärobok. Se avsnitt om källkritik och sakregister.

 

OBS! En stor mängd på DiVA av Bo Edvardsson inlagda sakkunnigyttranden belyser konkret genomförande av källkritik.

Könsdiskriminering

Se exempel under rubriken ”Partiskhet”

 

Miljöproblemens psykologi

1973

§  Om transportpolitiska mål. PM

 

§  Om ”objektivering” av det subjektiva eller utvärdering av Bärbyledsalternativ. Rapport.

 

§  Psykologin och miljöproblemen. Konferensbidrag.

 

§  Edvardsson, B., & Lingh, S. Utarbetande av utbildningsprogram i miljöplaneringsinriktad psykologi. Rapport.

 

1974

§  Miljöproblemens psykologi: Fyra empiriska rapporter med sammanfattning. Dravh.

 

1975

§  Edvardsson, B., Kullinger, B., & Lingh, S. Bärbyleden: en miljöfråga.Tidningsartikel.

 

§  Attitudinal types concerning environmental problems. Man-Environment-Systems 1975, 5(3), 183-184.

 

1976

§  Comments on MAB project 13 workshop on methods and interpretation of environmental perception research, Victoria, Canada 24-28 May 1976. Konferensbidrag.

 

§  Edvardsson, Bo & Vegelius, Jan. Livskvalitet. Religionssociologiska institutet forskningsrapport 1976:4, 132

 

2010

§  Laitila, Katarina. Konsumenters kunskap och uppfattning om nyckelhålsmärkta produkter. Rapport.

Minne

1990

§  Terapeuters minnesbortfall och minnesfel. Klipp ur tidning.

 

1997

§  Gunnarsson, Nina et al. Experiment med tidsfördröjda journalanteckningar..

 

§  Axelsson, Linda et al. Samtalsminnen inom polisförhör med barn och ungdomar. Rapport.

 

1998

§  Edvardsson, Bo & Sund, Linda. Immediate free recall of brief conversations in investigative work. Konferensbidrag.

 

§  Dahlman-Giannias, Cecilia. Samtalsminne: Vad händer med erinran efter sju dagar? Rapport.

 

§  Gustafsson, Anna et al. Samtalsminne hos barn: Vad händer med erinran efter sju dagar. Rapport.

 

§  Hallenberg, Petri. Förhörsledarens samtalsminnen inom polisförhör med barn och ungdomar. Rapport.

 

1999

§  Axelsson, Maria. Press i utredande samtal med barn. Rapport.

 

2000

§  Enstedt, Ulla et al. Samtalsminne: erinringar från gruppsamtal efter sju dagar. Rapport.

 

2001

§  Kan vi komma ihåg vad som sagts vid samtal? UtbildningsPM

 

§  Minnesproblem vid utredningsarbete – ett utbildningsPM

 

2002

§  Om jag inte minns fel så sa vi så här…(samtalsminne) Artikel.

 

§  Broberg, Alexander. Instruktionsminne: Förmågan at kunna erinra och hålla isär korta instruktioner. Rapport.

 

2003

§  Durnell, Linda et al. Erinring av ett gruppsamtal. Rapport.

 

2004

§  Durnell, Linda et al. Återgivning av muntligen givna instruktioner. Rapport.

 

2005

§  Minnesfel – en översikt för praktiker. UtbildningsPM.

 

2008

§  Dröm-verklighet-förväxlingar – en grund till vissa minnesfel och sociala fenomen? Rapport.

 

2011

§  Minnesrekonstruktion av sexuella övergrepp av förövare respektive offer: Ett rättsfall med två flickor och en vuxen man. Rapport.

 

§  Kritisk granskning av en förundersökning med tankefel, ”poppa upp” – teori om minnen och möjligheter till lögndetektion. Rapport.

 

§  Vad sysslade grabbarna med i bastun? En kritisk granskning av svenskt rättsväsendes utredningsmetodik och frånvaro av beaktande av minnespsykologiska faktorer. Rapport.

 

§  Kan vi lita på att något uttalats när det finns vittne som säger sig vara ”säker” på att det sagts? :Osäkerhetshantering vid minne av uttalanden i intervjuer i ett TV-program. Rapport.

 

2012

§  Minnesbedömningar och utredningsmetodik vid ett fall med påstått sexuellt övergrepp på barn. Prövning av fyra hypoteser. Rapport.

 

§  Prövning av utredningsmetodik och tillförlitlighet gällande minnen av sexuella övergrepp hos ett barn. Rapport.

 

§  Hattfallet. Utredningsmetodiska problem kring att en man tappat och letat efter sin hatt på natten. Perception, minne, trauma och tänkande. Rapport.

 

2014

§  Edvardsson, Bo, & Vahlne Westerhäll, Lotta. På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten. Se minnesavsnitt i kapitel 5 samt sakregister.

 

§  Minnespsykologisk hypotesprövning vid ett barnvittnesmål om bråk mellan vuxna. Rapport.

Missbruk av psykologi

1997

§  Sakkunnigyttrande över utredningsmetodiken i barnpsykologiska yttranden. Rapport.

 

2009

§  Kritisk, jämförande analysmetodik i ett fall med strid om vårdnad, boende och umgänge misstanke om misshandel av mor och barn. :Grovt missbruk av psykologi av psykologer. Analys av polisförhör. Avslöjande av lögn/fabulering. Rapport.

 

§  Påverkansfallet I: utredningsmetodik, tankefel och källkritik i två psykologutlåtanden. Grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik, källkritik och tankefel i ett fall av missbruk av psykologgiska test och psykiatriska diagnostermer: Grovt missbruk av psykologi av en psykolog. Rapport.

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i en barnavårdsutredning med BBIC – socialtjänstens användning av utredningshem och psykologutlåtanden.:Grovt av psykologi och psykologiska test av psykologer. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i ett fall med ett litet barn i triangeln sjukvård - socialtjänst - privata utredare: Grovt missbruk av psykologi av psykologer. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i en barnavårdsutredning med två psykologutredningar. Grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

2010

§  Kritisk granskning av barnpsykologisk bedömning med projektiva test. :Missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

2011

§  Barnavårdsutredning enligt BBIC med pseudopsykologi. Grovt missbruk av psykologi av barnpsykiater och psykolog. Rapport.

 

§  Barnavårdsutredningar med polisförhör och omfattande pseudopsykologiska insatser från utredningshem och psykologer. Grovt missbruk av psykologi av psykologer. Rapport.

 

§  Kritisk granskning av ett BUP-utlåtande om ett barn: Grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

2012

§  Minnesbedömningar och utredningsmetodik vid ett fall med påstått sexuellt övergrepp på ett barn. Prövning av fyra hypoteser. Rapport.

 

§  Tankefel vid utredningsarbete i fallet Thomas Quick. PM

 

2014

Mer om tankefel i fallet Thomas Quick. PM

Nallekort

2010

§  Kritisk prövning av utredning enligt 11 kap. 1,2 §§SoL med användning av BBIC-metodik och nallekort. Undermålig barnavårdsutredning kring misstanke om övergrepp. Rapport.

 

2013

§  Kritisk granskning av utredningsmetodik kring vårdnad och umgänge med nallekort och med påstådd risk för bortförande.

Organisation

1984

§  Organisatoriska provokationer. Rapport.

 

1985

§  En perspektiv- och problemfokuserande arbetsmodell. Rapport.

 

1986

§  Några synpunkter på ”utvärdering av högskolan” och utkast om ”mål för högskoleutbildning”. PM

 

1987

§  Högskolans organisationsöversyn: Tänkandets död och den byråkratiska mentalitetens ökande makt. PM

 

1989

§  Kritiskt tänkande som resurs. Rapport.

 

1994

§  Kumpula, M. et al. Diskursrestriktioner och maktstrategier mot socialarbetare. Rapport.

 

1995

§  Borumand, Maryam. Socialtjänstens maktutövning. Rapport.

 

2013

§  Karlsson, Johanna et al. Bedömningar i socialtjänstens barnavårdsutredningar: En studie om socialsekreterares upplevelse av organisationens påverkan. Rapport.

Osäkerhetshantering

1984

§  Brunswiks funktionalistiska linsmodell och socialt arbete: Ett teoretiskt utkast. Rapport.

 

1997

§  Edgren, AnnaLena et al. Sanning eller konsekvens? Vad gör socialtjänsten vid neurologiskt betingade beteendestörningar hos barn? En scenariostudie. Rapport.

 

2003

§  Se sakregister i läroboken ”Kritisk utredningsmetodik - begrepp, principer och felkällor”

 

2008

§  Osäkerhetshantering vid svårbedömda påståenden, eller konsten att ljuga övertygande, belysande av det källkritiska misstaget. Rapport.

 

§  Dröm-verklighet-förväxlingar – en grund till vissa minnesfel och sociala fenomen? Rapport.

 

2009

§  Osäkerhetshantering vid svårbedömda geografiska påståenden: Finns en sannolikhetsbaserad lögnillusion? Rapport.

 

§  Osäkerhetshantering: hur tre olika flertydiga bilder uppfattas. Att inte kunna låta bli att tolka. Rapport.

 

2011

§  Kan vi lita på att något uttalats, när det finns vittne som säger sig vara ”säker” på att det sagts? :Osäkerhetshantering vid minne av uttalanden i intervjuer i ett TV-program. Rapport.

 

2014

§  Se sakregister i läroboken ”På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten”

Partiskhet

2010

§  Att gömma undan våld i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning: Om ”knäsittningens praktik”. Rapport.

 

§  En partisk barnavårdsutredning med svår kognitiv utredarpatologi: BBIC-anknytning. Grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

§  En förföljande vårdnads- och umgängesutredning enligt principen om utredning som anklagelseakt mot ena parten. Rapport.

 

2011

§  Kritisk granskning av ett extremt partiskt spanskt psykologintyg med påståenden om sexuella övergrepp – knäsittningens praktik i en vårdnadstvist. Grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

 

§  Skolans könsdiskriminerande referentbeteende och socialtjänstens bristande källkritiska ansvarstagande i en partisk vårdnads-, boende- och umgängesutredning - en granskning av intellektuell oredlighet. Rapport.

 

§  Utredares okunnighet och tankefel om normal barnsexualitet i barnavårdsutredningar (BBIC) och i en utredning av vårdnad, boende och umgänge. Ännu ett fall inom knäsittningens praktik. Rapport.

 

2012

§  Kritisk granskning av en partisk, könsdiskriminerande vårdnads- och umgängesutredning. Ett fall inom knäsittningens praktik. Rapport.

 

2003/2014

§  Se sakregister angående ”partiskhet” i de båda läroböckerna ”Kritisk utredningsmetodik…” och ”På saklig grund…”

Personbedömning

1979

§  Perceived and wanted ego states for social workers and clients. Rapport.

 

1991

§  Punktlista för personbedömning och utredning. PM

 

1995

§  Några punkter att tänka på vid personbedömning och utredning – ett utbildningsPM

 

1996

§  Child protection investigations in the Swedish social services – are they really children´s best interests? :Is a ”hunting the monster theory” influencing social work and decisions? Konferensbidrag

 

§  Envall, Görel et al. Kan man döma hunden efter håren? :Om betydelsen av socialsekreterares utseende. Rapport.

 

1997

§  Agrell, Christina et al. Beskrivningar av pojkar och flickor i sociala utredningar i LVU- ärenden. Rapport.

 

§  Eriksson, Maria et al. Den onda föräldern: attributionsmönster i sociala utredningar. Rapport.

 

2002

§  Om metoder för personbedömning i vardagslivet. Rapport.

 

§  Berg, Irén et al. BUP-utredningar: En kritisk granskning. Rapport.

 

§  Karlsson, Ulrika et al. Lärares personbedömningar av elever. Rapport.

 

2003

§  Kap. 4 i läroboken ”Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor”

 

2008

§  Begreppet personlighet, personbedömning, saklighetsprinciper och tankefel vid personbedömning – ett utbildningsPM

 

2014

§  Kap. 5 i läroboken ”På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten”

Psykologisk mätning

1973

§  Edvardsson, B., & Lindén, M.: A method for evaluation of metric properties of response scales. Rapport. Även artikel i Quality & Quantity, 1976, 10(3), 241-249.

 

1974

§  Edvardsson, B. & Vegelius, J.: Measures of attitudinal polarization. Rapport. Även artikel i Scandinavian Journal of Psychology 1975, 16(1), 247-254.

 

1975

§  Om kritik av intelligenstestning. Rapport.

 

1979

§  Vegelius, J., & Edvardsson, B. On the use of the G index in O-, P-, R-, and T analyzes. Educational and Psychological Measurement, 1979, 39(4), 707-710.

 

1980

§  Marked reversals in a questionnaire. Perceptual and Motor Skills, 1980, 50, 958-958.

 

§  Effect of reversal of response scales in a questionnaire. Perceptual and Motor Skills, 980, 50, 1125-1126.

 

1981

§  Edvardsson, B., & Vegelius, J. O-factor analysis of mood ratings. Applied Psychological Measurement, 1981, 5(4), 459-465.

 

1983

§  Förändringsprocesser: perspektiv och strategier: Ett teoretiskt utkast. Rapport.

 

1993

§  Särskilt yttrande i SOU 1993:41 Betänkande av FoB 90-kommissionen.

 

2002

§  Kryssboxarnas tyranni – ett enkätexempel. Tidningsartikel.

 

§  Ger formulärforskning någon kunskap? Om vad? Diskussionsunderlag till seminarium.

 

2003

§  Se angående psykologisk testning i läroboken ”Kritisk utredningsmetodik...”

 

2005

§  Medelvärdesfel eller medelvärdesterror? PM

 

2006

§  Utredningsmetodik, kritiskt utredande och saklighet. Föreläsning vid Utredarforum den 30-31 mars 2006. Konferensbidrag. Se kritiskt avsnitt om ” Psykologisk testning”.

 

§  Intelligensflum och intelligenssnobberi: ett PM

 

2009

§  Grundläggande statistiska begrepp vid psykologisk forskning och personbedömning: Ett kort utbildningsPM

 

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i ett psykologutlåtande i ett umgängesmål. Grovt missbruk av psykologi a v psykolog. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik, källkritik och tankefel i ett fall av missbruk av psykologiska test och diagnostermer: Grovt missbruk av psykologi av psykolog. Rapport.

 

2010

§  Enkät stjäl tid från skolarbete. Underskrivet inlägg av Bo Edvardsson den 26 april 2010 i Nerikes Allehanda. Se abstract-text på DiVA.

 

2011

§  En amatöristisk utvärderingskonsult försöker utvärdera barnomsorg genom personalinriktade enkäter. Rapport.

Resurstänkande

1983

§  Förändringsprocesser: perspektiv och strategier. Ett teoretiskt utkast. Rapport.

 

1984

§  Om resursanalys och resursmyter inom socialtjänsten. Rapport.

 

§  Larsson et al. Positiva förändringsförlopp för alkoholmissbrukare. Rapport.

 

1985

§  En perspektiv- och problemfokuserande arbetsmodell. Rapport.

 

§  Uppfattanyde av problem och resurser vid ungdomsarbete. Rapport.

 

§  Nykvist, Greta. Resursanalys av akter och utredningar i barn- och ungdomsvårdsärenden. Rapport.

 

1986

§  Medvetandeprocesser vid socialbyråhandläggning. Rapport.

 

§  Informationshantering för vem? Rapport.

 

§  Synpunkter på reviderat förslag till narkotikapolitiskt program för Örebro län. Remissvar.

 

§  Ehinger et al. Tro på mig…Tio f d alkoholmissbrukare berättar. Rapport.

 

1987

§  Narkotikapolitiskt resurstänkande. PM

 

§  Narkotikapolitiska programmet: Glöm inte de informella resurserna! Artikel.

 

§  Informationshantering inom socialtjänsten: resurs eller hinder vid barn- och ungdomsärenden. Artikel.

 

1988

§  Att frigöra människors resurser genom samhällsnyttigt arbete: Erfarenheter från tre olika grupper. Rapport.

 

§  Klientperspektivet som resurs inom socialtjänsten. Rapport.

 

§  Att frigöra människors resurser genom samhällsnyttigt arbete: Projekt ”Åter till arbetslivet i Skövde. Rapport.

 

§  Att frigöra människors resurser genom samhällsnyttigt arbete: Projekt för unga människor med anpassningssvårigheter i arbetslivet. Rapport.

 

1989

§  Att frigöra människors resurser genom samhällsnyttigt arbete: Ett problematiskt beredskapsarbetsprojekt. Rapport.

 

§  Kritiskt tänkande som resurs. Rapport. OBS 2 st pdf-filer på DiVA

 

§  Framgångsmedvetande i socialt arbete. Rapport.

 

§  Begreppen form och innehåll för tänkande om och inom socialt arbete. Rapport.

 

1990

§  Är erfarenhetsanteckningar möjliga och meningsfulla inom socialt arbete? Rapport.

 

§  Att frigöra resurser: en handlingsteori. Rapport.

 

§  Frigörelsens dimensioner vid tunga psykosociala livsproblem. Rapport.

 

1993

§  Gunnarsson, Lotta et al. LVU-utredningar: En kritisk granskning. Rapport.

 

2001

§  Fredriksson, Ulrika et al. Resurshanteringen i barnavårdsutredningar: En kritisk granskning av sju utredningar enligt LVU samt sju utredningar enligt SoL. Rapport.

 

2003

§  Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. 2:a rev uppl. Liber förlag. Lärobok (se sakregister).

 

2009

§  Resursanalys inom socialtjänsten. UtbildningsPM.

 

2010

§  Wallberg, Sandra et al. Framgångsfaktorer och hindrande faktorer – Finns de? Och vilka är de? En kvalitativ studie på et behandlingshem i Sverige. Rapport.

 

2014

§  Edvardsson, Bo, & Vahlne Westerhäll, Lotta. På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten. Gleerups förlag. Lärobok (se avsnitt och sakregister kring resursfrågor).

Saklighetsteori

1994

§  Några aspekter att tänka på vid kritisk granskning av en text

 

2003

§  Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. 2:a rev uppl. Liber

 

2009

§  Vad är sakligt utredningsarbete? PM

 

2010

§  ”En psykologs reflektioner över utredningar” – ett föredrag för jurister.

 

§  Vilka saklighetskrav bör ställas på utredningar rörande barn? Konferensbidrag.

 

2012

§  Tankefel i mängder. Rapport 477 sidor.

 

2014

§  Edvardsson, Bo & Vahlne Westerhäll, Lotta. På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten. Gleerups.

Sexuella beteenden hos barn

1993

§  Palmqvist, Charlotte et al. Sexuellt beteende hos daghemsbarn. Rapport.

 

1995

§  Eckervald, Klara. Barns verbala repetitioner: Är dessa tecken på incest? Rapport.

 

§  Falk, Eva et al. Minnen av barndomens sexualitet. Rapport.

 

1996

§  Ljessnoj, Helena. Daghemspersonals åsikter om normalt och onormalt sexuellt beteende hos femåringar. Rapport.

 

1998

§  Södergård, Susanne. Intima kroppsberöringar och intimt tal mellan föräldrar och barn. Rapport.

 

2011

§  Normala sexuella beteenden hos barn. UtbildningsPM.

 

§  Vem begick vilka slags övergrepp? Alternativa tolkningar kring ett förskolebarns beteende. Rapport.

 

§  Utredares okunnighet och tankefel om normal barnsexualitet i barnavårdsutredningar (BBIC) och i en utredning av vårdnad, boende och umgänge. Ännu ett fall inom knäsittningens praktik. Rapport.

 

2013

§  Hypoteser kring anklagelser i en vårdnads- och umgängesutredning, barnavårdsutredning (BBIC) m.fl. dokument. Rapport.

Tankefel

1984

§  Organisatoriska provokationer. Rapport.

 

§  Brunswiks funktionalistiska linsmodell och socialt arbete: Ett teoretiskt utkast. Rapport.

 

1986

§  Medvetandeprocesser vid socialbyråhandläggning. Rapport.

 

1988

§  Falska analogier och felaktiga generaliseringar: Kritik av socialberedningens LVM- betänkande. Artikel.

 

1989

§  Begreppen form och innehåll för tänkande om och inom socialt arbete. Rapport.

 

2004

§  Förändrade medvetandetillstånd (FMT): Ett utbildningsPM.

 

2005

§  Minnesfel – en översikt för praktiker. UtbildningsPM.,

 

2009

§  Tankefel inom vardag, yrkesliv och politik. UtbildningsPM.

 

§  Metod- och tankefel i barnavårdsutredningar. Konferensbidrag.

 

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i ett våldtäktsmål med DNA. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i en barnavårdsutredning med misstanke om misshandel: Konsten att undvika hypotesprövning och i stället prata strunt. Rapport.

 

2010

§  Orsaksteori och tankefel om orsaker – ett utbildningsPM.

 

2011

§  Utredares tankefel i barnavårdsutredningar drabbar barn, föräldrar och samhälle. Konferensbidrag.

 

2012

§  Tankefel i mängder. Rapport. (477 sidor)

 

§  Tankefel vid utredningsarbete i fallet Olle Möller. PM

 

§  Tankefel vid utredningsarbete i fallet Thomas Quick. PM

 

2013

§  Cognitive biases: a threat to objectivity in field investigations and in decisions based upon them. Konferensbidrag.

 

2014

§  Mer om tankefel vid utredningsarbete i fallet Thomas Quick. PM

 

Se även rapporter, PM etc. under rubriken ”Resurstänkande” vilket ofta uppvisar brister.

Utredande samtal med barn

1997

§  Hällström, Anetta & Jaala Svensson, Marketta. Barns tankar om utredningssamtal. Rapport.

 

§  Karell, MonaLisa. Utredningspersonalens tankar om samtal med barn. Rapport.

 

1998

§  Arvidsson, Barbro. Barns svar på ledande och/eller pressande frågor och påståenden samt svarseffekt av olika grader av information. Rapport.

 

1999

§  Axelsson, Maria. Press i utredande samtal med barn. Rapport.

 

§  Gustafsson, Karin et al. Barns svar på pressande frågetyper. Rapport.

 

2000

§  Andersson, S. & Ullefors, E. Barns rolltillstånd i polisförhör. Rapport.

 

2001

§  Content strategy in police interviews of children in alleged child sexual abuse cases. Konferensbidrag.

 

§  Errors in investigations of disputable cases of child sexual abuse. Konferensbidrag.

 

§  Factors in investigative communication with children. Konferensbidrag.

 

§  Förhörsmetodik: strategi, teknik, felkällor – ett utbildningsPM

 

§  Påverkan: inlärning och förväntanseffekter vid utredning av misstankar om sexuella övergrepp på barn: ett kort utbildningsPM

 

§  Lögn och sanning i utredningar med barn – ett utbildningsPM

 

2003

§  Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. 2:a rev uppl. Liber förlag. Kapitel 6.

Utredningsmetoder

1982

§  Undersökande socialt arbete. Läroskrift använd i socionomutbildning.

 

2003

§  Kritisk utredningsmetodik – begrepp, principer och felkällor. 2:a rev uppl. Liber

 

2014

§  Edvardsson, B., & Vahlne Westerhäll, L. På saklig grund – utredningsarbete inom socialtjänsten. Gleerups.

Utredningsskador

§  Se läroböckerna ”Kritisk utredningsmetodik…” och ”På saklig grund…” samt även under rubriker som ”Förföljande strategier” och ”Utredningsövergrepp”. Mycket vanligt med sociala och psykologiska skador i enskilda fall.

Utredningsövergrepp

§  Se skrifter under rubriken ”Förföljande strategier”.

 

§  Se även beträffande personalutredningar förteckningen i följande fil.

 

2014

§  Utredningsövergrepp vid personalutredning: Sex fallgranskningar påvisar kränkande utredningsmetodik. (Fallens rubriker anges på metadatasidan)

Vetenskapsteori, utredningsteori

1983

§  Perspektiv-strategianalys av handläggningssituationer inom socialtjänsten. Ett teoretiskt utkast. Rapport.

 

§  Förändringsprocesser: Perspektiv och strategier. Ett teoretiskt utkast. Rapport.

 

1984

§  Metateoretiska utgångspunkter vid forskning i socialt arbete: Ett teoretiskt utkast. Rapport.

 

§  Problem vid forskningsintervjuer med klienter inom socialtjänsten

 

2009

§  Vetenskapliga begrepp vid undersökning av det förflutna: historiskt faktum, urval, hypotes. PM.

 

2003/2014

§  Se grundläggande begrepp, principer och saklighetskrav i läroböckerna ”Kritisk utredningsmetodik…” och ”På saklig grund…”.

Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar

2010

§  Att gömma undan våld i en vårdnads-, boende- och umgängesutredning: Om ”knäsittningens praktik”. Rapport.

 

§  Granskning av utredningsmetodik i en vårdnads-, boende- och umgängestvist med påstådd våldsproblematik. :Analys av material skrivna av parterna. Kritik kring barnsamtal med användning av nallekort. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik, tankefel och källkritik i en felaktigt genomförd och partisk vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Rapport.

 

2011

§  Utredares okunnighet om normal barnsexualitet i barnavårdsutredningar (BBIC) och i en utredning av vårdnad, boende och umgänge. Ännu ett fall inom knäsittningens praktik.

 

2012

§  En sakligt undermålig vårdnadsutredning med bakomliggande våldshändelser. Rapport.

 

§  Kritisk granskning av en partisk, könsdiskriminerande vårdnads- och umgängesutredning. Ett fall inom knäsittningens praktik. Rapport.

 

2013

§  Hur elak är pappa?: Kritisk granskning av psykologintyg och en partisk vårdnads-, boende- och umgängesutredning. Rapport.

 

§  Utredningsmetodik till förhindrande av ett barns umgänge med sin far. Rapport

 

2014

§  Anmärkningar rörande en utredning om vårdnad, boende och umgänge. Rapport.

 

 

§  Kritisk granskning av ett utredningsmaterial i mål rörande vårdnad, boende och umgänge. Rapport.

 

Anm. Det går att ta fram en komplett och nästan exakt förteckning över av Bo Edvardsson på DiVA inlagda skrifter genom att i sökrutan skriva ”bo edvardsson örebro”. En del av ovanstående kategorirubriker och andra lämpliga sökord kan användas för att ta fram skrifter som inte finns nämnda under kategorirubrikerna. Särskilt finns fler granskade fall inlagda än som här hänvisats till.